Privacy verklaring

Inleiding
Deze website, www.feanstoreonline.nl, wordt onderhouden door sc Heerenveen. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe sc Heerenveen omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën van persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Functionaris Gegevensbescherming
sc Heerenveen heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De FG adviseert sc Heerenveen op het gebied van de naleving van de AVG en houdt hier toezicht op. Door middel van het contactformulier kunt u contact opnemen met de FG wanneer u vragen of klachten heeft over de naleving van de AVG.

Verwerkingen van persoonsgegevens
sc Heerenveen verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Producten/diensten
Het is mogelijk om via de website producten of diensten van sc Heerenveen aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website. Indien je een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken.

De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met jou te sluiten overeenkomst. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens opgeslagen zodat sc Heerenveen kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van sc Heerenveen.

Het belang van sc Heerenveen bestaat uit het kunnen voldoen aan de op zijn rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden zeven jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

Het belang van sc Heerenveen bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

Nieuwsbrief
Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat sc Heerenveen een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt. Het is mogelijk dat je jezelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. Je moet daarvoor in het bijbehorende formulier jouw persoonsgegevens verstrekken. Als je dat niet doet, kun je jezelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nadat je jezelf voor de nieuwsbrief hebt aangemeld en daarvoor toestemming heeft verleend, worden jouw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij jou op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Deze toestemming heb je gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming).

De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang je de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Elke nieuwsbrief van sc Heerenveen bevat een mogelijkheid waarmee je jezelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk veertien dagen na afmelding worden jouw persoonsgegevens verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

Derden
sc Heerenveen kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan de KNVB, Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de "Eredivisie") en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: "Officiële Partners") en/of officiële clubsponsoren (hierna: "Sponsoren"). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren niet langer bewaard dan uiterlijk twaalf maanden na de laatste verwerking.

LeadFamily (gamification tool)
Voor het hosten van minigames en andere gamification elementen op de website wordt gebruik gemaakt van de tooling LeadFamly. LeadFamly zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Jouw persoonsgegevens worden door LeadFamly beveiligd opgeslagen. LeadFamly neemt jouw privacy erg serieus en gaat daarom ook verantwoord om met de persoonsgegevens die jij achterlaat wanneer je gebruik maakt van LeadFamly.

Cookies
sc Heerenveen maakt op de website gebruik van zogeheten (geanonimiseerde) cookies ten behoeve van het programma Google Analytics. Met behulp van deze cookies en Google Analytics kan sc Heerenveen het gedrag van gebruikers analyseren om zo haar website te optimaliseren. Deze cookies zijn echter niet te herleiden tot persoonsniveau. Wel kan sc Heerenveen zien uit welke stad het IP-adres van de websitebezoeker afkomstig is.

sc Heerenveen werkt samen met House of Sports die BlueConic cookies inzetten om informatie te verzamelen over  bezoekersactiviteiten op de website van sc Heereveen en andere sites om haar bezoekers reclame/campagnes aan te bieden op basis van analyse en combinatie van online data en (persoons)gegevens zoals klikgedrag en productbezit.

Partij Cookies Functie Houdbaarheid
Facebook locale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence De anonieme conversie-informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden. Maximaal één jaar
Xandr anj, icu, sess, uuid2, uuid3 De anonieme conversie-informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden. Maximaal 90 dagen

Bewaartermijn
In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria sc Heerenveen hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart sc Heerenveen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken. Elke wettelijke bewaartermijn die deze termijn te boven gaat heeft voorrang.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van sc Heerenveen worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en subverwerkers. De verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van sc Heerenveen en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Jouw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Beeld- en/of geluidsopnames bij evenementen
sc Heerenveen kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van zijn locaties en zijn bezoekers. sc Heerenveen is gerechtigd die opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zal sc Heerenveen hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. sc Heerenveen is voor gebruik en publicatie van de opnames aan zijn bezoekers geen vergoeding verschuldigd. Indien je niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar je een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.

Minderjarig
Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van jouw ouders dan wel jouw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacystatement.

Uw privacy rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om sc Heerenveen te verzoeken om: inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van jouw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om ons te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG).

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer een of meer van deze rechten uit te oefenen is.

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 11 februari 2021.